Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Oferta pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Utworzono dnia 13.02.2020

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

ul. 11 Listopada 11

33 – 340 Stary Sącz

Tel.18 446 20 70

II. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - nieletniego, niepełnosprawnego dziecka.

Rodzaj specjalistycznych usług: rehabilitacja fizyczna i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu z zakresu trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad stóp u dzieci.

III. Termin realizacji zamówienia:

marzec -grudzień 2020 r.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
( Dz. U. 2005 r., nr 189, poz.1598, zm. Dz. U. z 2006 r., nr 134, poz.943) zwane dalej Rozporządzeniem, dla nieletniego, niepełnosprawnego dziecka w wymiarze ustalonym decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

V. Kryterium wyboru oferty:

O wyborze oferty decyduje cena. W przypadku ofert z jednakową ceną o wyborze zdecyduje oferta kandydata z dłuższym stażem, o którym mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia.

VI. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca:

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia:

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1–5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

VII. Wymagana dokumentacja:

1)      Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” wraz z wymaganymi załącznikami tj:

a)      życiorys (CV),

b)      dokumenty potwierdzające wykształcenie,

c)      udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w  § 3 ust. 2 cyt. wyż. Rozporządzenia,

d)      posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

e)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

f)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarżenia publicznego.

Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, dokonuje osoba składająca ofertę.

2)      Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,

3)      Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

4)      Ofertę należy złożyć do dnia 28.02.2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, 33-340 Stary Sącz, w godzinach:

w poniedziałek 8:30 – 16:30, w pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, 33-340 Stary Sącz (nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do OPS w Starym Sączu) z dopiskiem „Oferta na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu ”
.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagany dokument aplikacyjny tj. CV, należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko osoby świadczącej  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi  w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu , ogłoszonego 13 lutego 2020 r. i prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana(ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.UUE. L. z 2016 r. 

VIII. Warunki odstąpienia od podpisania umowy dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych:

W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych uniemożliwiających przyznanie świadczenia
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dopuszcza się możliwość odstąpienia od podpisania umowy dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług 

ZAŁĄCZNIKI:

OFERTA

Utworzono dnia 13.02.2020, 14:22

OPS

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 324

W poprzednim tygodniu: 364

W tym miesiącu: 935

W poprzednim miesiącu: 1192

Wszystkich: 29775