Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Sprawowanie pogrzebu

Zasady sprawowania pogrzebu reguluje załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/375/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 lutego 2005 r. 

Zwrot pokrycia kosztów pogrzebu przysługuje za sprawienie pogrzebu osobom:

- bezdomnym;
- samotnym.

Zwrot kosztów pogrzebu nie przysługuje, jeżeli wyżej wymienionym osobom przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. W tym przypadku wydatki związane z pokryciem kosztów pogrzebu pokrywana są z tego zasiłku. 

Do kosztów pogrzebu zalicza się:

- zakup trumny;
- przewóz zwłok;
- pochówek (wykop grobu ziemnego);

Jeżeli osoba zmarła (samotna lub bezdomna) posiada majątek, wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości z masy spadkowej. 


Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 10 ust. 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka);
2) krewni zstępni;
3) krewni wstępni;
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Ust. 3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.

Ust. 4. Obowiązek pochowania zwłok, określony w ust. 3, nie wyklucza żądania zwrotu kosztów na podstawie innych ustaw.
 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwała sprawowanie pogrzebu

Utworzono dnia 19.06.2018, 14:38

OPS

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6