Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Lista instytucji realizujących wsparcie dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy

Przemoc domowa, to zjawisko wywołujące bardzo dużą uwagę i emocje w ostatnich latach, w naszym kraju, ze strony różnych osób i instytucji, organizacji społecznych, mediów, polityków i innych. Nie sposób wymieniać tu czynniki kulturowe, które przez całe lata kształtowały relacje między ludźmi, relacje rodzinne, relacje między małżonkami, rodzicami, dziećmi, słowem wszelkie relacje zachodzące w szeroko pojętej rodzinie. Funkcjonujące wzory kulturowe, zasady i wzorce wychowania i opieki, patriarchalny system wielu społeczności, różnorodnie pojmowana rola kobiety i mężczyzny, miejsce i rola dzieci w rodzinie, także sytuacja zawodowa członków rodziny oraz sytuacja ekonomiczna rodzin, kształtowały takie a nie inne podejście, także do sposobów i metod funkcjonowania rodzin. Sytuacja ta i relacje rodzinne dotyczyły także zachowań obecnie określanych jednoznacznie jako przemoc domowa. W przemocy domowej przełamywanie tradycyjnych barier kulturowych, nawyków, zwyczajów stanowi chyba największą barierę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Jest to najtrudniejsza i długofalowa praca nad zmianami mentalności, postaw i zachowań. Z dotychczasowej praktyki wynika, że najczęściej sygnalizowana przemoc, to objawy nierozwiązywanych konfliktów rodzinnych, gdzie strony konfliktu mają wyrównane siły w walce o dominację, czy wygranie swoich racji. Niemniej konieczne jest tu szczególne wyczulenie na rozpoznanie rzeczywistej przemocy wobec słabszych i bezbronnych – szczególnie dzieci. Coraz więcej badań potwierdza, że tam, gdzie występuje przemoc wobec matki ma również miejsce przemoc wobec dziecka. W takich rodzinach prawdopodobieństwo maltretowania dziecka jest 15-krotnie wyższe. Połowa mężczyzn bijących swoje żony maltretuje również dzieci, a bite matki maltretują swoje dzieci dwukrotnie częściej niż matki nie doznające w domu aktów przemocy. Nadmienić należy, że w zjawiskach przemocy domowej szczególne znaczenie ma przemoc psychiczna stosowana wobec dzieci. To ona zostawia najgłębsze ślady na całe życie u takich osób, a jest najtrudniejsza i najdelikatniejsza do zdiagnozowania. Często zjawisku przemocy w rodzinie współtowarzyszy kolejny problem o zasięgu ogólnospołecznym, którym jest alkoholizm. Alkohol zaburza panujący w rodzinie porządek. Z uwagi na nieprzewidywalność zachowań człowieka po spożyciu alkoholu osoby przebywające w jego otoczeniu narażone są na przeżywanie permanentnego stresu. Trwała adaptacja do zachowań osoby będącej źródłem powstawania stresów powoduje zdaniem specjalistów od leczenia chorób alkoholowych współuzależnienie.

Instytucje pierwszego kontaktu udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy na terenie Gminy Stary Sącz:

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, tel. 18 446-20-70.
Zwykle jest to miejsce „pierwszego kontaktu” – tu dochodzi do pierwszej diagnozy problemów i stworzenia planu pomocy rodzinie. Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywa-nia problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokura-torzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podej-mowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź po-dejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie dzia-łań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych ro-dzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efek-tów. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przed-stawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dzie-dzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób do-tkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdro-wia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowa-niu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich in-formacji i danych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, tel. 18 4462070, e-mail: ops@starysacz.naszops.pl.
Wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności polegające na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych, pracy socjalnej, tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, tworzeniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowywaniu i realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzeniu gminnych ośrodków wsparcia.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań Komisji należy miedzy innymi inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, podejmowanie działań, które zmierzają do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego jak również udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15, telefon 18 446 13 60.
Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, między innymi poprzez: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, nabywanie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów jak również umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapia zaburzeń rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, wspomaganie wychowawczej funkcji rodzin.

Darmowe Poradnictwo Prawne, ul. Partyzantów 15 (Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie) 9:00 – 17:00, bezpłatna pomoc prawna.

Placówka Wsparcia Dziennego,  ul. Bandurskiego 14 B
Współpracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnia wsparcie i pomoc asystenta rodziny.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” ul. Cyganowice 95, 33-340 Stary Sącz tel. 18 446 04 88, e-mail: sds.starysacz@gmail.com, zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej.

Zakłady Opieki Zdrowotnej. Zobowiązane są do udzielania pomocy medycznej, jak również w przypadku występowania u pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu przemocy domowej, do informowania o możliwościach uzyskania pomocy, wystawiania na prośbę osoby pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach i podjętym leczeniu, informowanie ofiar o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji, 

szpitale i przychodnie – świadczenia zdrowotne:

- Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, tel. 18 443-88-77, 18 442-56-00                                                                                                     - Szpital Położniczo-ginekologiczny MEDIKOR, ul. Rzemieślnicza 5, Nowy Sącz, tel.18 473-13-80, 18 4435429

- Starosądecki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP spółka z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, tel. 18 4461171

- Starosądecki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP spółka z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, tel. 18 4461171

- Praktyka Lekarza Rodzinnego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pałka Katarzyna, Królowej Jadwigi 20, tel. 18 4461172

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk, Barcie 422, tel. 18 4466067,

-  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicina , Gołkowice Dolne, tel. 18 4463346


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Wykonuje zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; do zadań tych należy w szczególności m.in. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, udzielanie informacji o prawach uprawnieniach, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr z terenu powiatu, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia, a także opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

Sąd Rejonowy. Rozpatruje wszystkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądu okręgowego. Instancją odwoławczą od orzeczeń sądu rejonowego jest sąd okręgowy. Obszar właściwości sądu rejonowego obejmuje obszar jednej lub więcej gmin. 

Prokuratura Rejonowa. Jest to urząd państwowy powołany w celu stania na straży przestrzegania prawa. Zajmuje się ściganiem przestępstw i ich zaskarżaniem do sądów, oferuje również pomoc prawną. 

Komenda Miejska Policji. Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, do podstawowych zadań policji należą: ochrona życia i zdrowia ludzi, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizowanie i inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie, w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w tym prowadzenie interwencji w przypadku występowania przemocy w rodzinie, zapewnianie ofiarom doraźnego bezpieczeństwa, informowanie ofiar i świadków o przysługujących prawach, możliwościach i miejscach uzyskania pomocy, prowadzenie działań prewencyjnych wobec sprawców, 

Szkoły – szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Szkoła obok funkcji edukacyjnej jest bardzo ważnym źródłem wsparcia dla rodziców w wychowaniu dziecka miedzy innymi poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej problematyki wychowania z zakresu komunikacji interpersonalnej pomiędzy rodzicami i dziećmi, profilaktyki zagrożeń, racjonalnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności wychowawczych, wzmacnianie więzi wewnątrzrodzinnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie,

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zadaniem SOIK jest udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy,

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Zadaniem tego Ośrodka jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia”. Realizują programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielają indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom. 

ZAŁĄCZNIKI:

OPS

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6