Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

2018 r.

1. Profesjonalizacja i specjalizacja pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do reorganizacji pomocy społecznej. Celem reformy jest podniesienie jakości świadczonych usług głównie poprzez profesjonalizację i efektywniejszą obsługę osób i rodzin szukających wsparcia.

Główny nacisk zostanie położony nie na dystrybucję świadczeń pieniężnych, ale rozwój pracy socjalnej i usług społecznych rozumianych jako udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i przezwyciężaniu trudności.

Ustawa o pomocy społecznej określiła nieformalną strukturę ośrodków pomocy społecznej poprzez przypisanie im zadań z zakresu własnego jak i zadań zleconych, nie określając jednocześnie zadań priorytetowych. Z tego powodu, ale także z faktu podejmowania przez ośrodki dodatkowych, pobocznych zadań, praca socjalna przez lata traciła na znaczeniu, natomiast rola pracownika socjalnego dryfowała w stronę pracy urzędniczej tj. do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawaniu decyzji.

Z powyższych względów niezwykle istotne jest wprowadzanie nowych rozwiązań w pracy pracowników socjalnych. Wyodrębnienie specjalistycznych zespołów pozwoli pracownikom socjalnym specjalizować się w danym obszarze pracy z drugim człowiekiem np. pracy socjalnej, czy usługach pomocy społecznej i jeszcze efektywniej pomagać innym, a jednocześnie usprawni funkcjonowanie samych ośrodków.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu pośród grona pracowników socjalnych zostaną wyłonione następujące zespoły:

1) Zespół Administracyjny,

(wydawanie decyzji, prace administracyjne, obsługa wypłat)

2) Zespół Pracy Socjalnej,

(praca socjalna, kontrakty socjalne, projekty socjalne)

3) Zespół Świadczeń Społecznych,

(przyznawanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz dożywianie)

4) Zespół Usług Pomocy Społecznej,

(usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, schronienie dla bezdomnych)

Biura w Ośrodku tak zostały rozmieszczone, aby umożliwić zespołom osobną pracę, co ułatwi wymianę doświadczeń i przyczyni się do standaryzacji pracy. Klienci Ośrodka z łatwością także trafią do odpowiedniego zespołu, gdyż wprowadzono jasne oznaczenia.

 2. Projekt socjalny "Rodzina - nasze wspólne dobro"

Ustawa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej określa, że praca socjalna może być prowadzona m.in. w oparciu o projekt socjalny. Projekt socjalny to zaplanowanie i realizacja zintegrowanych działań na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu określonych rodzin, środowisk, grup społecznych.

Zestawiania z lat 2015 – 2016 określają, że rocznie liczba ofiar przemocy zarejestrowana na podstawie procedury Niebieskich Kart waha się od 32 do 36. Są to w zdecydowanej większości kobiety, średnio na 10 ofiar – 9 to kobiety. Z kolei sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni, kobiety stanowią tu jednostkowe przypadki od 2 do 4. W tej niechlubnej kategorii w 2015 dominowali mężowie i synowie, a w 2016 głównie mężowie.

Ofiary przemocy to najczęściej osoby w przedziale wiekowym od 41 do 60 lat, odpowiednio w 2015 r. 63%, a w 2016 r. 42%. Drugą kategorią wiekową, w której najczęściej występuje przemoc to wiek od 26 do 40 lat. 8 przypadków w 2015 r. i 11 w 2016 r., można więc przyjąć, że jest to średnio co trzecia lub co czwarta ofiara. Charakterystyczne jest to, że ofiarami przemocy są w sporej mierze ludzie w średnim wieku, oraz osoby wkraczające w ten wiek.

Oprócz istotnych działań mających na celu zapewnienie ochrony i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, a także działań korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, niezmierne ważne są działania profilaktyczne i edukacyjne zapobiegające zjawisku przemocy w rodzinie. Przedstawiony projekt socjalny służy głównie temu celowi. Zaplanowano zorganizowanie szeregu spotkań grupowych dla rodziców podczas wywiadówek, będą także warsztaty dla nauczycieli na temat uwrażliwienia na problem przemocy i sposoby jej rozpoznawania. Podjęta będzie też kampania informacyjna dotycząca możliwości szukania wsparcia. Rozwijana będzie dalsza współpraca z gminnymi instytucjami, Kościołem i organizacjami pozarządowymi w omawianym temacie.

Warto też dodać, że potrzeba podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku Program jest skorelowany z następującymi dokumentami:

Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020,

Małopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020

Strategią Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013 – 2020 (w zakresie celu operacyjnego 4.4 Aktywna integracji i pomoc społeczna mieszkańców Gminy Stary, działanie: Zachęcanie do aktywności w obszarach wykluczenia społecznego gminy, Promocja dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej),

Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023.

 

3. Program dla seniorów "Opieka 75 plus"

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do rządowego programu dla seniorów "Opieka 75 plus".

Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach ustawy o pomocy społecznej są usługi opiekuńcze, w tym również usług specjalistyczne, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia stale rośnie, a główną grupą jej beneficjentów są osoby samotne w wieku 75 lat i więcej.

Niekorzystna sytuacja demograficzna jest szczególnie widoczna w małych gminach, w których proces starzenia się społeczeństwa zachodzi znaczniej szybciej niż w skali kraju. Z uwagi na fakt, iż organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z jej środków własnych, zapewnienie tego rodzaju usług może być zatem utrudnione, szczególnie w małych gminach. Warto dodać, że np. wśród wszystkich gmin do 20 tys. mieszkańców, 70% gmin wykazuje dochody niższe niż średnia krajowa.

Chcąc zwiększyć zasięg programu „Opieka 75+”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło wprowadzić zmiany do programu i rozszerzyć grupę jego adresatów o gminy do 40 tys. mieszkańców. Zmiana ta umożliwiła przystąpienie Gminy Stary Sącz do programu.

 

Program jest skierowany do osób samotnych powyżej 75 roku życia. Pozwoli zatrudnić w naszej gminie dodatkową opiekunkę środowiskową, a to oznacza ok. 7 nowych godzin opieki więcej codziennie nad seniorami! 6 może nawet 8 osób starszych będzie miało zapewnioną opiekę po kilka godzin tygodniowo.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Projekt socjalny "Rodzina - nasze wspólne dobro"

Utworzono dnia 23.03.2018, 15:20

OPS

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6