Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Stypendia szkolne

Zgodnie z zalecaniami Kuratorium Oświaty w Krakowie, stypendia szkolne należny przyznawać na refundację ponoszonych przez rodziców kosztów dotyczących wydatków na cele edukacyjne dzieci.

Z powyższych względów:

- rodzic ubiegający się o przyznanie stypendium szkolnego do wniosku, którego termin składania mija 15 września 2018 r., winień dołączyć np. faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży poświadczające poniesione wydatki na cele edukacyjne;

- koszty te winny być poniesione w okresie od lipca do września 2018 r.;

- z kolei do wypłat stypendiów szkolnych w czerwcu 2019 r. będą potrzebne faktury,

rachunki, umowy kupna-sprzedaży itp. za okres od stycznia do kwietnia 2019 r.

Przypominamy też, że wydatki na cele edukacyjne to np.:

- zakup podręczników, przyborów szkolnych, strojów na w-f, mundurków, instrumentów muzycznych, sprzętów sportowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, krzeseł, biurek służących do nauki;
- opłaty za dodatkowe zajęcia językowe, sportowe, taneczne, informatyczne, techniczne, artystyczne, turystyczno – krajoznawcze organizowane przez szkołę i nie tylko;
- opłaty za wycieczki szkolne, wyjścia do kina, teatru;
- opłaty czesnego, opłaty za przejazdy.

Pomoc materialna dla uczniów 

1. Zgodnie z art. 90b. Ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póź.zm./ pomoc materialna przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, jednak nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku (art. 90n ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256. poz. 2572 ze zm.).

3. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 514 zł netto na osobę w rodzinie. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum jak również jego rodzeństwa uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej można składać do Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjów lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. W pozostałych przypadkach, gdy uczniowie (mieszkańcy Gminy Stary Sącz) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalych poza terenem Gminy Stary Sącz – wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, pokój nr 14.

5. Wnioski złożone bez właściwych zaświadczeń lub oświadczeń nie będą rozpatrywane. 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwała Rady Miejskiej dot. stypendiów szkolnych

Utworzono dnia 26.10.2018, 12:38

Zmiana uchwały w/s stypendiów szkolnych

Utworzono dnia 26.10.2018, 12:38

OPS

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6