Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu z zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://www.starysacz.naszops.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
ul. 11 Listopada 11
33-340 Stary Sącz
Telefon: 18 446 20 70
e-mail: ops@starysacz.naszops.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF lub skany dokumentów nie są dostępne cyfrowo  w całości, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu,
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów, dodanie napisów do filmów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,
 • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne cyfrowo niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • w miarę możliwości będziemy dokładać wszelkich starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu  posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • na stronie internetowej znajduje się wyszukiwarka umożliwiająca odnalezienie poszukiwanych treści

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Sułkowski
e-mail: admin@starysacz.naszops.pl
Telefon: +48 18 446 20 70

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu częściowo spełnia wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dąbrowskiego, wyposażone jest w windę zewnętrzną umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku Urzędu ( zarówno parter jak i piętro) po uprzednim zakomunikowaniu dzwonkiem przy windzie chęci jej użycia,
 • wydzielone zostało jedno miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy budynku, w budynku jest winda umożliwiająca dojazd na pierwsze piętro
 • dla osób poruszających się na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz pierwszym piętrze. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda prowadząca na piętro budynku). Przy schodach prowadzących do budynku oraz w jego wnętrzu znajdują się poręcze.
 • na parterze znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku (Tablica informacyjna). Informacja w formie wizualnej, brak oznaczeń w alfabecie Braiile'a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • do wszystkich pomieszczeń służbowych w budynku można wejść z psem  asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420