Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych
w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:
1.posiadać tytuł prawny do lokalu, o posiadać dochód w wysokości określonej w ustawie, 
2. posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny ( gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). 

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Od dnia 01.03.2016 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 882,56 zł 175% - 1544,48 gospodarstwo jednoosobowe 125% - 1103,20 gospodarstwo wieloosobowe W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 
- dodatków dla sierot zupełnych, 
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka, - pomocy w zakresie dożywiania, 
- zasiłków pielęgnacyjnych, 
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 
- dodatku mieszkaniowego. 

POWIERZCHNIA MIESZKANIA 

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie o odpowiedniej powierzchni. Ustawa określa tzw. powierzchnie normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać: 

- 35 m² na 1 osobę 
- 40 m² na 2 osoby 
- 45 m² na 3 osoby 
- 55 m² na 4 osoby
- 65 m² na 5 osób 
- 70 m² na 6 osób, 

a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m². Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m²., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Dodatek energetyczny: Komu przysługuje dodatek
• odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
• odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje
w miejscu dostarczania paliw gazowych. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 do dnia 30 kwietnia 2017  wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego: 

1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,29 zł/miesiąc; 
2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/miesiąc; 
3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł/miesiąc.
 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420