Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Drewno opałowe

Osoby z terenu Gminy Stary Sącz mogą uzyskać pomoc w formie drewna opałowego z zasobów gminy tj. pozyskiwanego w lasach komunalnych oraz pochodzącego z usuwania zadrzewień.

Z przydziału drewna opałowego mogą korzystać osoby, które:

- w przeciągu ostatnich 6 miesięcy nie otrzymali podobnej pomocy pochodzącej z zasobów sołectwa udzielanej według odrębnych zasad,
- mieszczą się w kryterium dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) tj. 701 zł netto miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej albo 528 zł netto miesięcznie w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Przydział drewna opałowego następuje nie częściej niż raz na pół roku na osobę samotnie gospodarującą lub rodzinę w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Z przydziału drewna opałowego mogą skorzystać również osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ale znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym ze względu na: niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, potrzebę ochrony macierzyństwa, wielodzietność, sytuację kryzysową, zdarzenie losowe.

Przydział drewna opałowego następuje na skierowany do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Osoby wnioskujące o przydział drewna opałowego zobowiązane są do przedstawienia dokumentów poświadczających ich sytuację dochodową w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 4 pracownik socjalny OPSu potwierdza dysponowanie przez Miejski Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu odpowiedniej ilości drewna opałowego.

Pracownik socjalny w uzgodnieniu z kierownikiem OPSu weryfikuje zasadność przydziału drewna opałowego kierując się zapisami § 2 i § 3, a w przypadku jego przyznania określa jego ilość. OPS informuje wnioskodawcę oraz MZGK o wyniku przydziału drewna opałowego.

Burmistrz Starego Sącza zobowiązuje MZGK jako zarządcę lasu komunalnego do przekazania drewna opałowego.

Fizycznym wydawaniem drewna zajmuje się MZGK.

ZAŁĄCZNIKI:

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420