Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Kontakt:

tel. 18 446 20 70 wew.15

email: gkrpa@starysacz.naszops.pl

w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

 

GKRPA to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i  rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia. 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami), należy w szczególności:

1.     inicjowanie działań w celu:

  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
  • zapewnienia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień od alkoholu narkotyków,
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,

2.     podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie otrzymanych wniosków i zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,
  • kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,
  • złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

3.     prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej  możliwości  form leczenia oraz placówek leczniczych i terapeutycznych ,

4.     udzielanie informacji  dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia odwykowego, formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,

5.     współpraca z policją, pomocą  społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć,

6.     wydawanie opinii w drodze postanowienia dotyczących zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej,

7.     prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa,

8.     udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

9.     realizacja procedury "Niebieskie Karty",

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Członków Gminnej Komisji powołuje Burmistrz

Przewodniczący :  Józefa Zbrońska

Członkowie:

1.     Janina Nalepa

2.     Bernadetta Korona - Brdej

3.     Jerzy Wojciech Pilecki

4.     Stanisław Paluch

5.     Mieczysław Szewczyk

6.     Krzysztof Pawlak

W ramach Komisji pracują trzy podkomisje:

* do spraw motywowania i kierowania na leczenie

* do spraw zezwoleń i kontroli placówek handlowych

* do spraw analizy i oceny programów profilaktycznych

 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420