Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Bezdomność

System pomocy społecznej określa, że osoba bezdomna to:
- osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności,
- a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Obecnie zapewniamy schronienie osobie bezdomnej w formie:
- schroniska (prowadzonego przez  Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Szwedzka 18)
- schroniska z usługai opiekuńczymi (w miejscowości Niziny 66a, 28-142 Tuczępy, prowadzone przez Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72A, 96-316 Jaktorów)

OPS nawiązał stosowane umowy z ww. organizacjami w celu efektywnej realizacji usługi schronienia dla bezdomnych. 

Jak się ubiegać?
Należy zwrócic się z wnioskiem do pracownika socjalnego, świadczenie to może być przyznane również z urzędu za zgodą osoby skierowanej.
Przyznanie schronienia (dla schronisk) następuje według typowego schematu (wniosek-postępowanie-wywiad środowiskowy-decyzja administracyjna)

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Pobyt w schronisku i schronisku z usługami opiekuńczymi jest częściowo płatny po stronie osoby skierowanej w wysokości:
- od. 30% dochodów osoby bezdomnej w przypadku schroniska,
​- od. 50% dochodów osoby bezdomnej w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi.

Zasady odpłatności za schroniska i ośrodki wsparcia określa uchwała Rady Miejskiej w Starym Sączu. 

Od stycznia 2022 r. w oparciu o program osłonowy funkcjonuje dodatkowe wsparcie dla osób bezdomnych w Gminie Stary Sącz. Jest to tz. "Kontener Mieszkalny Ostoja". Zasady skierowania i pobytu do Ostoji określa program osłonowy.  

ZAŁĄCZNIKI:

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420