Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Ośrodki wsparcia

Ośrodek Wsparcia to miejsca, w którym pomocy w formie opieki, specjalistycznej opieki lub posiłku udziela się w trybie dziennego pobytu.

WAŻNE:
W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

R O D Z A J E   O Ś R O D K Ó W   W S P A R C I A 

>  ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w Gminie Stary Sącz funkconuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu (Cyganowice),
>  dzienny dom pomocy,
>  dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - OPS może skierować do takiej instytucji działającej na obszarze innej gminy,
>  schronisko dla bezdomnych - OPS może wydać skierowanie, obecnie podpisaliśmny umowę na świadczenie schronienia w formie schroniska z Wspólnotą Emaus - Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,
>  klub samopomocy.

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

Opieka, specjalistyczna opieka lub posiłek w ośrodku wsparcia może zostać przyznany osobom wymagającym pomocy ze względu na swój wiek, chorobę lub niepełnosprawność.

Dzienny dom pomocy lub klub samopomocy udzielają pomocy w formie codziennej opieki (zapewniając m. in. posiłek, rehabilitację, zajęcia integracyjne) każdej osobie potrzebującej takiego wsparcia, która nie wymaga pobytu w domu opieki społecznej.

Z pobytu w schronisku korzystają zazwyczaj osoby bezdomne, ale pomoc w nich mogą otrzymać również ofiary przemocy oraz ofiary handlu ludźmi a także cudzoziemcy, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany.

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi przeznaczony jest dla mam - ofiar przemocy lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji kryzysowej. Przyjmowani się do niego także ojcowie z dziećmi lub inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

J A K   S I Ę   U B I E G A Ć 

Procedura ubiegania się o miejsce w ośrodku wsparcia jest standardowa: poprzez ośrodek pomocy społecznej, na wniosek samej osoby zainteresowanej.

Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.

Decyzję o przyznaniu miejsca w ośrodku wsparcia poprzedza wywiad środowiskowy.

WAŻNE:
W przypadku konieczności nagłego przyjęcia osoby do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w/w procedura może odbyć się po jej umieszczeniu w takim ośrodku.

O D P Ł A T N O Ś Ć

Zasady, szczegółowe warunki przyznawania oraz zwalniania, częściowego lub całkowitego z odpłatności za usługi w ośrodku wsparcia, za wyjątkiem odpłatności za usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustalane są przez radę gminy.

Z W O L N I E N I E   Z   O P Ł A T

Osoby wnoszące opłatę za usługi w ośrodku wsparcia można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:

- wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
- występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

O Ś R O D K I  W S P A R C I A  D L A  O S Ó B  Z  Z A B U R Z E N I A M I  P S Y C H I C Z N Y M I   

Środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy to ośrodki dla osób, które ze względu na zaburzenia psychiczne wymagają wsparcia w adaptacji do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz pomocy w integracji ze społeczeństwem.

Formy świadczonej pomocy:

- treningi umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym,
- treningi umiejętności społecznych.

Okres korzystania:
- z miejsca całodobowego pobytu - jednorazowo nie dłużej niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach,
- maksymalny okres pobytu całodobowego osoby w roku kalendarzowym nie może przekraczać 8 miesięcy.

Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Zakres usług świadczonych w klubach samopomocy ustala właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dany klub w uzgodnieniu z wojewodą.

O D P Ł A T N O Ś Ć

Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w trybie pobytu dziennego w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi wynosi:
-  dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe - 5 % kwoty jej dochodu, jeżeli dochód ten przekracza kwotę 2 103  zł  miesięcznie,
- dla osoby w rodzinie – 5% kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód ten przekracza kwotę 1 584 zł miesięcznie,

WAŻNE:
W przypadku gdy dochód nie przekracza w/w kwot usługi są bezpłatne.

Odpłatność za usługi całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi:
- 70 % dochodu osoby korzystającej z usług, proporcjonalnie do okresu jej pobytu.
Odpłatność za świadczone usługi oblicza się dzieląc 70 % pełnej kwoty dochodu przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, w którym osoba przebywała w ośrodku i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.  

-  odpłatność nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji (ustalana corocznie przez wojewodę) na jednego uczestnika, wyliczona dla ośrodka wsparcia, w którym osoba przebywa.

WAŻNE:
Korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

UWAGA!
Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie ze świadczonych usług wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie takiego ośrodka.

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420