Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Praca socjalna

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu został utworzny specjalny Zespół do Pracy Socjalnej. Zespół w swojej działalności skupia się na bezpośredniej pomocy osobom lub rodzinom borykających się z różnymi problemami życiowymi. Pomoc ta ma charakter konsultacyjny i doradczy. Aspekt pomocy finansowej nie jest tutaj najważniejszy. Podstawą działania jest zamierzenie wywołania trwałej zmiany w życiu osoby/rodziny skutkującej wyjściem z trudnej sytuacji, usamodzielnienia się, a także pełniania pozytywnych ról społecznych z korzyścią nie tylko indywidualną ale też otoczenia - rodziny, sąsiedztwa, społeczności lokalnej.

Ważne - aby skorzystać z pracy socjalnej wystarczy zwrócić się bezpośrednio do pracownika socjalnego. Nie potrzeba specjalnego wniosku. Świadczenie pracy socjalnej nie jest uzależnione od dochodu czy wywiadu środowiskowego. 
Kontakt z Zespołem Pracy Socjalnej: tel. 18 446 20 70, kom. 791 897 052, mail: socjal@starysacz.naszops.pl

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
 

 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420