Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 38 ustawy o pomocy społecznej – przysługuje:

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 776 zł;
b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 600 zł;

- w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie.

„Kryterium dochodowe rodziny”– obliczane jest jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli kwoty 600 zł i liczby osób w rodzinie.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości 50% różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
w przypadku rodziny – do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420