Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Pomoc Żywnościowa

Przyznanie Pomocy Żywnościowej PO PŻ wymaga bieżącej weryfikacji dochodów. Prosimy zatem osoby zainteresowane, aby zgłaszały się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej już wraz z dokumentacją dochodową za poprzedni miesiąc. 

Przypominamy też, że osoby uprawnione to mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. :

- 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- 1320,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Wniosek o pomoc żywnościową PO PŻ można złożyć np. wraz z wnioskiem o dożywianie dzieci w szkołach, gdzie kryterium dochodowe to 150% kryterium do pomocy społecznej, więc rodziny korzystające z dożywianie w szkołach na pewno mieszczą się do dożywiania PO PŻ. 

Na podstawie weryfikacji dochodowej będą wydawane skierowania do otrzymywania żywności. Skierowania obowiązują zwykle od września do kwietnia następnego roku.  

Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów żywnościowych z długotreminowym okresem spożycia.

Dystrybucją żywności zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, która wydaje żywność z częstością raz na 2 miesiące. Żywność wydawana jest w budynku dworca Park and Ride w Starym Sączu. 

Asortyment to zróżnicowane produkty według określonej specyfikacji przydzielane ilościowo na członka rodziny. 

Z dystrybucją żywności związane są działania towarzyszące:
- warsztaty kulinarne,
- warsztaty edukacji ekonomicznej,
- warsztaty żywieniowe,
- warsztaty dot. przeciwdziałaniu marnowania żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Przypominamy, że osoby uprawnione to te, którym Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie zweryfikował dochody i wydał skierowanie. 

więcej informacji tutaj

ZAŁĄCZNIKI:

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420