Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Lokalny system pomocy

„Niebieska karta” to procedura mająca chronić osoby dotknięte przemocą domową.

Procedurę tę uruchamiają uprawnione służby, m.in. policja, pracownicy pomocy społecznej, oświaty, opieki zdrowotnej, ratownicy medyczni, osoby z gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Policji nie wolno odmówić przyjęcia zgłoszenia o przemocy domowej!


Gminne instytucje udzielające pomocy osobom/rodzinom dotkniętym problemem przemocy:

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, tel. 18 446-20-70.
Zwykle jest to miejsce „pierwszego kontaktu” – tu dochodzi do pierwszej diagnozy problemów i stworzenia planu pomocy rodzinie. Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywa-nia problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przed-stawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Szkoły – szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Szkoła obok funkcji edukacyjnej jest bardzo ważnym źródłem wsparcia dla rodziców w wychowaniu dziecka miedzy innymi poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej problematyki wychowania z zakresu komunikacji interpersonalnej pomiędzy rodzicami i dziećmi, profilaktyki zagrożeń, racjonalnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności wychowawczych, wzmacnianie więzi wewnątrzrodzinnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, tel. 18 4462070, e-mail: ops@starysacz.naszops.pl.
Wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności polegające na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych, pracy socjalnej, tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, tworzeniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowywaniu i realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzeniu gminnych ośrodków wsparcia.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań Komisji należy miedzy innymi inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, podejmowanie działań, które zmierzają do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego jak również udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Policja w Starym Sączu - Komisariat ul. Źródlana 22, Stary Sącz, 47 833 54 00, sekretariat.stary_sacz@nowy-sacz.policja.gov.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. 11 Listopada 11, Stary Sącz, 18 446 20 70, admin@starysacz.naszops.pl

Zakłady Opieki Zdrowotnej. Zobowiązane są do udzielania pomocy medycznej, jak również w przypadku występowania u pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu przemocy domowej, do informowania o możliwościach uzyskania pomocy, wystawiania na prośbę osoby pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach i podjętym leczeniu, informowanie ofiar o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji:

- Starosądecki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP spółka z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, tel. 18 4461171

- Praktyka Lekarza Rodzinnego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pałka Katarzyna, Królowej Jadwigi 20, tel. 18 4461172

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk, Barcie 422, tel. 18 4466067,

-  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicina , Gołkowice Dolne, tel. 18 4463346


Inne instytucje wspierające działania antyprzemocowe:

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zadaniem SOIK jest udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy,

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Zadaniem tego Ośrodka jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia”. Realizują programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielają indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom. 

Darmowe Poradnictwo Prawne, ul. Partyzantów 15 (Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie) 9:00 – 17:00, bezpłatna pomoc prawna.

Zakłady Opieki Zdrowotnej. Zobowiązane są do udzielania pomocy medycznej, jak również w przypadku występowania u pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu przemocy domowej, do informowania o możliwościach uzyskania pomocy, wystawiania na prośbę osoby pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach i podjętym leczeniu, informowanie ofiar o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji,
szpitale i przychodnie – świadczenia zdrowotne:
- Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, tel. 18 443-88-77, 18 442-56-00                                                                                                     - Szpital Położniczo-ginekologiczny MEDIKOR, ul. Rzemieślnicza 5, Nowy Sącz, tel.18 473-13-80, 18 4435429

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15, telefon 18 446 13 60.
Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, między innymi poprzez: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, nabywanie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów jak również umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapia zaburzeń rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, wspomaganie wychowawczej funkcji rodzin.

Placówka Wsparcia Dziennego,  ul. Bandurskiego 14 B
Współpracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnia wsparcie i pomoc asystenta rodziny.

Sąd Rejonowy. Rozpatruje wszystkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądu okręgowego. Instancją odwoławczą od orzeczeń sądu rejonowego jest sąd okręgowy. Obszar właściwości sądu rejonowego obejmuje obszar jednej lub więcej gmin. 

Prokuratura Rejonowa. Jest to urząd państwowy powołany w celu stania na straży przestrzegania prawa. Zajmuje się ściganiem przestępstw i ich zaskarżaniem do sądów, oferuje również pomoc prawną. 

Komenda Miejska Policji. Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, do podstawowych zadań policji należą: ochrona życia i zdrowia ludzi, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizowanie i inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie, w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w tym prowadzenie interwencji w przypadku występowania przemocy w rodzinie, zapewnianie ofiarom doraźnego bezpieczeństwa, informowanie ofiar i świadków o przysługujących prawach, możliwościach i miejscach uzyskania pomocy, prowadzenie działań prewencyjnych wobec sprawców, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Wykonuje zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; do zadań tych należy w szczególności m.in. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, udzielanie informacji o prawach uprawnieniach, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr z terenu powiatu, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia, a także opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420