Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Prawo jest to twojej stronie!

art. 207 par. 1 kodeksu karnego stanowi:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Znęcanie się jest przestępstwem ściganym z urzędu, osoba doznająca przemocy nie musi sama składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ani wniosku o ukaranie sprawcy.

Społeczny obowiązek powiadomienia prokuratora lub policji spoczywa na każdej osobie, jeżeli podejrzewa ona popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu.

Obowiązek ten spoczywa także na instytucjach państwowych i samorządowych.


Polskie prawo daje możliwość ochrony osób krzywdzonych przez najbliższych poprzez nałożenie na osobę stosującą przemoc nakazu opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się.

1. Ustawa o policji - art. 15aa ust. 1 - Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - art. 11a ust. 1 - Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

3. Kodeks postępowania karnego - art. 275 a - Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej okresowe opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420