Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy

Do placówek tych mogą się zgłaszać i być przyjmowane osoby doświadczające przemocy z terenu całego kraju - nie jest wymagane żadne skierowanie, ani nie są w tej sprawie wydawane żadne decyzje administracyjne. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie pracują w systemie całodobowym, we wszystkie dni tygodnia. Usługi realizowane są w trybie ambulatoryjnym w ramach całodobowego pobytu w ośrodku. Ośrodki te to:

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, ul. Szarych Szeregów 1, 33-100 Tarnów

- Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Zakopanem, ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane

- Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, ul. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawoowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, po. 259), specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, realizują standard obejmujący:

a) zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym po jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,

b) ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,

c) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz organizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,

d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocene ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką,

e) ponadto udzielanie:
- poradnictwa medycznego,
- psychologicznego,
- prawnego,
- socjalnego,
- specjalistycznej pomocy, w tym prowadzenie grupy wsparcia, grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,

f) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w rodzinie wywiadu środowiskowego i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,

g) udzielanie konsulatacji wychowawczych.

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420