Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Stypendia szkolne

Zgodnie z zalecaniami Kuratorium Oświaty w Krakowie, stypendia szkolne należny przyznawać na refundację ponoszonych przez rodziców kosztów dotyczących wydatków na cele edukacyjne dzieci.

Z powyższych względów:

- rodzic ubiegający się o przyznanie stypendium szkolnego do wniosku, którego termin składania mija 15 września, winień dołączyć np. faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży poświadczające poniesione wydatki na cele edukacyjne;

- koszty te winny być poniesione w okresie od lipca do października danego roku w przypadku stypendium za semestr zimowy;

- z kolei do wypłat stypendiów szkolnych za semestr letni będą potrzebne faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży itp. za okres od stycznia do kwietnia danego roku.

Najważniejsze informacje o Stypendium Szkolnym

1. Stypendium przysługuje, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe tj. nie więcej niż 600 zł miesięcznie netto na osobę w rodzinie.

2. Stypendium przysługuje do czasu ukończenia kształcenia w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Przedszkola, zerówki, studia nie są objęte stypendiami.

3. Z reguły brane są pod uwagę dochody za sierpień. Najczęściej występujące dochody to:
- zatrudnienie   (wymagane zaświadczenie od pracodawcy)
- renty/emerytury   (wymagane bieżące decyzje z ZUS lub KRUSu albo odcinki wypłat lub zaświadczenia)
- z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego   (wymagany nakaz płatniczy)
- z działalności gospodarczej   (zwykłe warunki - wymagane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedni, w przypadku ryczałtu - wymagane oświadczenie o dochodach za poprzedni miesiąc),
- dochody ze świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłek stały i okresowy,

 Świadczenia 500+ nie wlicza się w dochód.

4. Wypłata stypendium odbywa się po poniesionym koszcie na cele edukacyjne dziecka, a w szczególności takie jak:
- przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty itp.
- podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza),
- tornistry, stroje i obuwie szkolne, fartuchy, rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia),
- sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego),
- komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu,
- następujące opłaty: czesne, zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjścia do kin i teatrów, wyjazdy na tz. „zieloną szkołę”, zajęcia prowadzone w klubach sportowych, w których uczestniczą uczniowie, związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,
- mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.

Podstawa prawna

Art. 90b. Ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, z póź.zm.)

 

ZAŁĄCZNIKI:

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420