Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego

        Wózek inwalidzki Kylo                        Wózek inwalidzki Vader
         
OPS.Dz. 7 poz. 13/W                                OPS.Dz. 7 poz. 17/W

                niedostępny                                               dostępny

                          


           Chodzik Blue                                         Chodzik Bordo
         
 OPS.Dz. 7 poz. 2/W                             OPS.Dz. 7 poz. 3/W

           niedostępny                                                   dostępny                                                                    

                           


          Chodzik Silver                                           Chodzik Joda
         
OPS.Dz. 7 poz. 4/W                               OPS.Dz. 7 poz. 5/W

                dostępny                                                    niedostępny

                           


        Kule Omega                                            Kule Alfa
      
OPS.Dz. 7 poz. 9/W                                  OPS.Dz. 7 poz. 6/W

             dostępne                                               dostępne

                                                             

                                       


                            Elektryczne łóżko rehabilitacyjne
                        wraz z materacem antyodleżynowym
                                
   OPS. Dz. 7 poz. 14/W

                                            niedostępne

                            

       


                Wózek Palpetin                                            Chodzik Lekki Nabu
            
OPS. Dz. 7 poz. 19/W                                    OPS. Dz. 7 poz. 20/W
                   dostępny                                                        niedostępny

                              


 Elektryczne łóżko rehabilitacyjne                            Kule Kappa
wraz z materacem antyodleżynowym
       
 OPS. Dz. 7 poz. 21/W                                   OPS. Dz. 7 poz. 22/W

          niedostępne                                                      dostępne

                                            


            Kamizelka ortopedyczna                                Chodzik Lekki          
        na lewą rękę, dla osoby dorosłej                     OPS. Dz. 7 poz. 24/W
 rozmiar R3, obwód klatki piersiowej 80 - 90            
                 OPS. Dz. 7 poz. 23/W

                           dostępna                                           niedostępny

                                


              Wózek inwalidzki                              Rowerek rehabilitacyjny
             OPS. Dz. 7 poz. 25/W                              OPS. Dz. 7 poz. 26/W
                   niedostępny                                                   dostęny

                                   
 Lampa grzewcza na podczerwień                    Koncentrator tlenu

          OPS. Dz. 7 poz. 27/W                              OPS. Dz. 7 poz. 28/W
                   dostępny                                                    niedostęny

                                 


              Mata masująca                                Materac przeciwodleżynowy       

          OPS. Dz. 7 poz. 29/W                               OPS. Dz. 7 poz. 31/W   
                   dostępny                                               dostępny             

                               


      

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Ortopedycznego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

I. Postanowienia ogólne

1. Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, świadczy usługi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie wypożyczania posiadanego sprzętu ortopedycznego.
2. Wypożyczający winien dbać o sprzęt przyjęty do używania ze szczególną troską ponosząc za niego odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności za szkody określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
- sprzęt przyjęty do używania musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem,
- sprzęt przyjęty do używania winien być zwrócony w stanie niepogorszonym.
3. Dla każdego sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni założona jest „Karta Ewidencyjna Sprzętu” z jego numerem ewidencyjnym zwana dalej „Kartą”.

II. Zasady wypożyczania sprzętu

1. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania zasad w nim zawartych, co zostaje potwierdzone podpisem Wypożyczającego na Karcie.
2. Sprzęt oddaje się do używania nieodpłatnie.
3. Wypożyczający bierze do wiadomości, iż w razie znacznego uszkodzenia sprzętu, nie wynikającego z naturalnego zużycia, zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z jego naprawą.
3. W razie niemożności naprawy sprzętu, Wypożyczający poniesie koszty jego równowartości.
4. Okres korzystania ze sprzętu określa Wypożyczający w uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej i biegnie on od dnia wydania sprzętu.
5. Zacieranie przez Wypożyczającego numerów ewidencyjnych wypożyczanego sprzętu jest niedozwolone pod rygorem nie przyjęcia sprzętu i konieczności zapłacenia jego równowartości.
6. Wypożyczający nie będzie obciążany kosztami naturalnego zużycia sprzętu.
7. W przypadku ustania potrzeby do dalszego korzystania ze sprzętu, Wypożyczający jest zobowiązany do jego niezwłocznego zwrotu.

III. Zasady ewidencjonowania usług

1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer ewidencyjny i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się: Wypożyczającego, datę wypożyczenia, datę deklarowanego zwrotu, oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, datę faktycznego zwrotu.

IV. Postanowienia końcowe

1. OPS zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych przedstawianych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania wypożyczonego sprzętu.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania wypożyczonego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, Ośrodek Pomocy Społecznej może żądać jego natychmiastowego zwrotu
3. Wypożyczający we własnym zakresie zajmuje się transportem sprzętu zarówno przy wypożyczeniu jak i zwrocie.

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420