Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Kontrola Zarządcza

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

Na podstawie: art. 68 ust. 1, ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w oparciu o Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009, Nr 15, poz. 84), w oparciu o Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 roku, Poz. 56).

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania Regulamin kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się do stosowania Procedurę zarządzania ryzykiem dla działalności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się do stosowania Zasady dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się do stosowania Kodeks Etyczny pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i przyjęciem do stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 23/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie od 1 lutego 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420